Life’s Journey

by | Nov 22, 2019 | Poems, Sravasti's Blog

Somewhere in the journey of life
I lost my smile.
Somewhere in the journey of life
I lost my innocence.
Somewhere in the journey of life
I lost my faith.
Somewhere in the journey of life
I will lose my sense.

– Sravasti Ghosh Dastidar
Kolkata, 25th February 2002